Udział w pracach Grupy Roboczej ds. krajowych inteligentnych specjalizacji w Ministerstwie Gospodarki

By | 23 lutego, 2015

Uprzejmie informujemy, że Prezes Zarządu Centrum Innowacji, decyzją Komitetu Sterującego w Ministerstwie Gospodarki, został wybrany do prac w ramach Grupy Roboczej ds. rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku mg_logo_poziom_cmyk(GR 9 ds. TRANS).

Spotkania GR stanowią forum wymiany opinii, informacji oraz doświadczeń przedsiębiorców oraz partnerów z otoczenia biznesu i nauki, zaangażowanych w realizację projektów o wspólnej tematyce w zakresie danej inteligentnej specjalizacji, określonej w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

Do zadań GR należy m.in. częściowa ocena wniosków przedsiębiorców, określenie wizji rozwojowej i efektów danej KIS, opracowywanie zmian, uzupełnień oraz nowych KIS, identyfikowanie barier, zagrożeń dla rozwoju danej specjalizacji oraz analiza podstępu w realizacji celów KIS.

Więcej o Krajowych specjalizacjach: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Krajowe+inteligentne+specjalizacje