Monthly Archives: maj 2018

Uruchamiamy kolejny konkurs

Szczecin, 28 maja 2018 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., jako partner projektu „Inkubator Innowacyjności+” (MNiSW), realizowanego w działaniu pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4 PO IR) oraz w konsorcjum MareMed z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym (Lider), ogłasza:

III KONKURS NA PRZYZNANIE MINIGRANTU
(do 100 000 zł brutto)

który zostanie przeznaczony na rozwój prac badawczo-rozwojowych, w tym m.in.  prace przedwdrożeniowe oraz ochronę patentową.

Jest to zarazem ostatni już konkurs realizowany w ramach tego projektu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie należy złożyć wniosek o Minigrant do Organizatorów Konkursu, tj. odpowiednio:
a. Uczestnicy Konkursu z PUM w biurze Centrum Transferu Technologii PUM, ul. Podgórna 22, pok. 32-34, III piętro,
b. Uczestnicy Konkursu z AM w siedzibie CIAM, w biurze przy ul. Starzyńskiego 9 lok 102, 70-506 Szczecin,
do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 10:00.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: info@innopm.pl lub lider programu (PUM).

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną wersją regulaminu.

Specjalnie dla zespołów ponawiających składanie wniosków, została stworzona skrócona wersja wniosku (zał. 1a)

ZAŁĄCZNIKI
1. Wniosek konkursowy dla nowych pomysłów
1a. Wniosek dla ponawiających zgłoszenie
2. Regulamin konkursu

3. Harmonogram
4. Raport końcowy z wykonania prac przedwdrożeniowych

 

Daniel Wiaterek

Prezes Zarządu

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

Granty Konsorcjum MareMed rozdane !

 

Uroczystość wręczenia grantów przyznanych naukowcom w II naborze wniosków w programie „Inkubator Innowacyjności+”  odbyła się 10 maja w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie.

W skład Konsorcjum wchodzą Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (lider konsorcjum) oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. Wnioski z drugiego konkursu oceniała Rada Inwestycyjna projektu MareMed w składzie:

– prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowec – Prorektor ds. Nauki PUM,

– dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AM – Prorektor ds. Nauki AM,

– p. Paweł Bochniarz – MIT Enterprise Forum Poland

– p. Marek Matulewicz – KOMA NORD sp. z o.o.,

– p. Roman Haberek – Autocomp Management sp. z o.o.

Granty przyznano pięciu zespołom badawczym:

 1. „Prototyp łyżki wyciskowej do jednostronnych braków uzębienia w żuchwie” – pod kierownictwem dr Małgorzaty Tomasik.
 2. „Innowacyjny zestaw do pobierania krwi pępowinowej u wcześniaków” – pod kierownictwem  prof.zw. dr hab. n. med. Bogusława Machalińskiego.
 3. „Opracowanie technologii suchych kąpieli w mieszaninie gazów CO2 i O3”- pod kierownictwem dr hab. Anny Lubkowskiej.
 4. Innowacyjne materiały kompozytowe z napełniaczem haloizytowym do wytwarzaniem wzmocnionych protez stomatologicznych” pod kierownictwem dr hab. n. med. prof. PUM Ewy Sobolewskiej.
 5. „Autonomiczny System Pomiarowy „Total Free Station” (ASP-TFS)” pod kierownictwem dra inż. Grzegorza Stępnia.

Tym, co wyróżnia projekt MareMed, jest łączenie pozornie odległych dziedzin w ramach pomysłów, których pozytywny wpływ będziemy mogli w niedługim czasie realnie odczuć.

Budżet projektu MareMed to blisko 2,5 mln zł. Nagrodzone w konkursach pomysły mogą liczyć na 2-letnie wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji ich wyników. Środki pochodzą z programu „Inkubator Innowacyjności+”, wdrażanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R).

Wybrane przez Radę Inwestycyjną zespoły badawcze otrzymają możliwość realizacji prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania technologii do potrzeb podmiotu zainteresowanego nabyciem, a także m.in. wsparcie w zakresie promocji oferty technologicznej oraz udziału w wystawach i targach wynalazczości; przygotowania analiz zdolności komercjalizacyjnej projektu badawczego/wdrożeniowego oraz dofinansowania ochrony własności intelektualnej i przygotowania dokumentacji patentowej.

Projekt MareMed zainwestował tym samym już w trzynaście rozwiązań z branż medycznej oraz morskiej. Wysokość pojedynczego grantu wynosi do 100 000 zł. Nad całością procesu inwestowania będzie czuwał Komitet Inwestycyjny, złożony głównie z przedstawicieli przedsiębiorstw oraz funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo przewidziano środki na działania promocyjne, wyjazdy na międzynarodowe imprezy targowe, warsztaty oraz dostęp do baz danych.

II Konkurs MareMed – nagrodzone projekty:

Dofinansowanie otrzymał Zespół Naukowy pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. n. med. Bogusława Machalińskiego, JM Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który opracuje zestaw do pobierania krwi pępowinowej od wcześniaków. Komórki macierzyste (KM) są niezwykle obiecujące w perspektywie ich zastosowania do regeneracji uszkodzonych tkanek i na podstawie znacznej liczby danych z badań in vitro i in vivo uznaje się, że zdolne są do samoodnowy, wytwarzając szereg linii dojrzałych komórek. Transplantacja KM może być wykorzystana jako narzędzie kliniczne do regeneracji docelowej tkanki, przywracając tym samym jej funkcjonalność fizjologiczną i anatomiczną. Przeszkodą w realizacji strategii z wykorzystaniem potencjału terapeutycznego komórek macierzystych jest trudność pozyskiwania odpowiedniej ich liczby, zwłaszcza powszechnie stosowanymi metodami – poprzez perfuzję tkanki łożyska lub poprzez pobieranie z naczyń pępowinowych metodą grawitacyjną.

Opracowanie innowacyjnego produktu, służącego do pobierania krwi pępowinowej z pępowiny noworodków urodzonych przedwcześnie w formie określonego zestawu zbiorników indywidualnie dostosowanego do nowatorskiej procedury opatentowanej uprzednio przez zespół prof. Machalińskiego, w której pobieranie krwi odbywa się dzięki sile grawitacji w połączeniu z układem ssącym, co nie tylko ułatwia jej pozyskanie, ale i zmianę ilości antykoagulantu w korelacji do objętości pobranej krwi oraz na przechowywanie krwi po jej pobraniu, pomoże zapobiegać lub ograniczać ilość powikłań typowych dla wcześniactwa wskutek zmniejszenia uszkodzenia narządów z powodu podjęcia funkcji naprawczych przez własne KM krwi pępowinowej.

Skład zespołu:

 • prof. zw. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
 • dr n. med. Maciej Kotowski
 • dr n. med. Przemysław Ustianowski
 • dr n. med. Miłosz Kawa
 • mgr inż. Michał Pokwicki

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – Prorektor ds. Nauki PUM, Zespół Naukowy pod kierownictwem JM Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – prof. zw. dr hab. n. med. Bogusława Machalińskiego wraz z dr hab. inż. prof. AM Arturem Bejgerem – Prorektorem ds. Nauki AM

 

Wspólnym projektem dwóch uczelni – PUM oraz AM,  jest projekt pod kierownictwem dr n. med. Małgorzaty Tomasik. Jego celem jest stworzenie prototypu łyżki wyciskowej do jednostronnych braków uzębienia w żuchwie. Projekt ten jest całkowicie innowacyjny, ponieważ na rynku produktów stomatologicznych nie ma łyżek dedykowanych dla pacjentów z asymetrycznymi brakami w uzębieniu. Odpowiednio zaprojektowana łyżka pozwoli na wykonanie prawidłowego wycisku, odwzorowującego braki w jamie ustnej pacjenta. Użycie łyżki wpłynie na dodatnio na  dokładność odwzorowania pola protetycznego i szczelne przyleganie płyty protezy, a także komfort jej użytkowania przez pacjenta. Opracowana łyżka znajdzie również zastosowanie podczas leczenia implantologicznego.

Skład zespołu:

 • dr n. med. Małgorzata Tomasik
 • dr hab. inż. prof. nadzw. AM Katarzyna Gawdzińska
 • dr inż. Katarzyna Bryll
 • dr inż. Waldemar Kostrzewa
 • dr inż. Marcin A. Królikowski

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – Prorektor ds. Nauki PUM, Zespół Naukowy pod kierownictwem dr n. med. Małgorzaty Tomasik wraz z dr hab. inż. prof. AM Arturem Bejgerem – Prorektorem ds. Nauki AM

 

Projektem naukowym Akademii Morskiej w Szczecinie, który uzyskał finansowanie jest, stworzony przez zespół pod kierownictwem dr. inż. Grzegorza Stępnia z Akademii Morskiej w Szczecinie, projekt Autonomicznego Systemu Pomiarowego „Total Free Station”.
Założeniem projektu jest zintegrowanie tachimetru elektronicznego (Total Station) – innymi słowy: naziemnego instrumentu geodezyjnego – z dronem. Całość zostanie skomponowana tak, by móc sterować jednostką latającą z ziemi poprzez podwieszony do niej pryzmat 360 stopni oraz ciągłe jego śledzenie tachimetrem robotycznym. Dzięki temu, nie będzie już potrzebny nadajnik i łączność poprzez GPS,  a efekt, jaki zostanie osiągnięty to superprecyzyjne sterowanie jednostką. To innowacyjne rozwiązanie, które uprości sterowanie dronem, ale – co więcej – uczyni je także o wiele bardziej precyzyjnym, a to pozwoli zastosować drony do prac pomiarowych wymagających dużej dokładności. Podsumowując – projekt pozwoli przenieść dokładność pomiarów naziemnych w przestrzeń powietrzną, co pozwoli prowadzić pomiary wielowymiarowo.

Skład zespołu:

 • dr inż. Grzegorz Stępień
 • inż. Andrzej Antosik
 • mgr inż. Ireneusz Dębski
 • dr inż. Arkadiusz Tomczak
 • mgr inż. Marek Zygmunt
 • mgr inż. Krzysztof Beczkowski
 • inż. Roman Hałaburda
 • inż. Ewa Zalas
 • inż. Kamil Borczyk
 • Tomasz Ziębka

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – Prorektor ds. Nauki PUM, Zespół Naukowy pod kierownictwem dr inż. Grzegorza Stępnia wraz z dr hab. inż. prof. AM Arturem Bejgerem – Prorektorem ds. Nauki AM

 

Dofinansowanie otrzymała również dr hab. n. med. prof. PUM Pani Ewa Sobolewska, której zespół to współpracujący ze sobą  specjaliści z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Akademii Morskiej w Szczecinie. Projekt dotyczy innowacyjnych materiałów kompozytowych do wytwarzania wzmocnionych protez stomatologicznych przy zastosowaniu napełniaczy haloizytowych. Analiza rynku wykazała brak zastosowania HNT w stomatologii i protetyce. Stosowane dotychczas tworzywa akrylowe są materiałami spełniającymi wymagania stawiane materiałom wykorzystywanym w protetyce, jednakże częstym problemem dla użytkowania protez jest kruchość tego materiału. Wdrażany w ramach wnioskowanego projektu układ hybrydowy HNT pod postacią nanopłytek i nanorurek zapewni większą wytrzymałość materiału akrylowego. Wprowadzenie do polimeru HNT pozwoli na uzyskanie kompozytu nawet o 4-krotnie wyższej udarności, wytrzymałości i odporności termicznej protez stomatologicznych. Starzejące się społeczeństwo, które w coraz większym stopniu korzysta z uzupełnień protetycznych, których częste uszkodzenia (pęknięcia oraz złamania) stanowią problem zarówno dla pacjenta jak i lekarza stomatologa. Haloizyt jest naturalnym, warstwowym minerałem o stosunkowo niskiej cenie rynkowej dzięki czemu wyprodukowane z niego protezy będą zbliżone cenowo do tych aktualnie występujących na rynku. A dzięki jego wytrzymałości jednocześnie ulegną zmniejszeniu koszty ich napraw.

Skład zespołu:

 • dr hab. n. med. prof. PUM Ewa Sobolewska
 • lek. stom. Agnieszka Lapis
 • dr hab. inż. prof. nadzw. AM Katarzyna Gawdzińska
 • dr inż. Katarzyna Bryll

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – Prorektor ds. Nauki PUM, Zespół Naukowy pod kierownictwem dr hab. n. med. prof. PUM Ewy Sobolewskiej wraz z dr hab. inż. prof. AM Arturem Bejgerem – Prorektorem ds. Nauki AM

 

Dr hab. prof. PUM Anna Lubkowska otrzymała dofinansowanie na opracowanie technologii suchych kąpieli w mieszaninie gazów CO2 i O3. Kąpiele z zastosowaniem gazów leczniczych stanowią element kompleksowego, leczniczego oddziaływania bodźcowego w medycynie  uzdrowiskowej. Powszechnie stosowane w balneologii są kąpiele kwasowęglowe, ozonowe, siarczkowo- siarkowodorowe oraz radoczynne – kąpiele „wannowe” mokre, w których wodę wysyca się gazami ze źródeł naturalnych bądź sztucznych. Wiąże się to z koniecznością istnienia rozbudowanej infrastruktury hydraulicznej i koniecznością zapewnienia jej nadzoru; zapewnienia infrastruktury socjalnej związanej z przygotowaniem pacjenta do zabiegu; wydłużonego czasu koniecznego dla przygotowania zabiegu (konieczność napełniania i opróżniania wanien, przygotowania pacjenta do zabiegu oraz osuszania po zabiegu), co w konsekwencji prowadzić może do skrócenia rzeczywistego czasu oddziaływania bodźca na organizm pacjenta z przyczyn organizacyjnych, a dodatkowo stanowi duże, dodatkowe obciążenie dla personelu medycznego. Stworzenie przez zespół prof. Lubkowskiej z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,  innowacyjnego i unikatowego urządzenia do jednoczasowych suchych kąpieli w CO2 i O3 pozwoli na kompleksowe, jednoczasowe leczenia gazami stosowanymi w leczeniu zachowawczym m.in. zaburzeń krążenia, chorób naczyń obwodowych przewlekłych chorób skórnych (stany zapalne, niektóre egzemy, łuszczyca, grzybica), obrzękach limfatycznych, nerwicach wegetatywnych, chorobach zwyrodnieniowych, a także w przypadku współistniejących schorzeń kardiologicznych lub naczyniowych mózgu, gdzie stosowanie obciążających hydrostatycznie i termicznie kąpieli mokrych jest wykluczone z uzasadnionych wskazań lekarskich. Poza niewątpliwym zyskiem dla pacjentów i personelu medycznego, szacuje się iż  opracowane urządzenie pozwoli na czterokrotne obniżenie kosztów zabiegu.

Skład zespołu:

 • dr hab. prof. PUM Anna Lubkowska
 • mgr inż. Robert Klejdysz

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – Prorektor ds. Nauki PUM, kierownik projektu dr hab. prof. PUM Anna Lubkowska wraz z dr hab. inż. prof. AM Arturem Bejgerem – Prorektorem ds. Nauki AM

Fot. Tomasz Kwiatkowski

 

http://am.szczecin.pl/aktualnosci/4663-granty-konsorcjum-maremed-rozdane-2

https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt

 

Daniel Wiaterek

Prezes Zarządu

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

W Radiu Szczecin o konsorcjum MareMed

Radio Szczecin – wspólne projekty PUM-u i Akademii Morskiej

Wspólne projekty PUM-u i Akademii Morskiej

Autor: Piotr KOŁODZIEJSKI

Szczecińska Akademia Morska. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie i Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wspólnie realizują projekty naukowe w ramach konsorcjum MareMed. Dzięki temu powstanie kilkanaście innowacyjnych rozwiązań z branż medycznej i morskiej. Niektóre z nowatorskich rozwiązań czy materiałów opracowanych przez naukowców z PUM-u znajdą zastosowanie w technologiach wykorzystywanych przez Akademię Morską – i odwrotnie.
Tę rozmowę prowadzimy akurat w czasie, kiedy w Sejmie toczy się dyskusja o tzw. Konstytucji dla Nauki. Dziś odbyło się pierwsze czytanie ustawy, która ma zastąpić cztery dotychczas obowiązujące, i wprowadza bardzo poważne zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu czy w ścieżkach kariery akademickiej. Ustawa, zgodnie z propozycją resortu nauki, ma zacząć obowiązywać już od najbliższego roku akademickiego (1 października 2018 r.). Uczelnie – publiczne i niepubliczne – dzielić się będą na akademickie i zawodowe. Organami publicznej szkoły wyższej, oprócz rektora i senatu, będzie również nowe gremium – rada uczelni, złożona w większości z osób spoza tej placówki. Znikną stanowiska prorektorów, w tym tych – ds. nauki, odpowiedzialnych m.in. za wdrażanie innowacyjności.
Wróćmy jednak do współpracy Akademii Morskiej i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w ramach konsorcjum MareMed. W czwartek odbędzie się wręczenie grantów dla naukowców. Jednym z tych, którzy otrzymają finansowanie na swoje badania jest dr inż. Grzegorz Stępień z Akademii Morskiej w Szczecinie. Stworzył on Autonomiczny System Pomiarowy „Total Free Station”. Pozwoli on zastosować drony do pomiarów, wymagających dużej dokładności.

Goście:

 • Kamila Leszczak-Byszkiewicz – zastępca dyrektor Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik projektu Inkubator Innowacyjności Plus
 • prof. ndzw. dr hab. inż. – Artur Bejger – prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Szczecinie

 

Daniel Wiaterek

Prezes Zarządu

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.